Dán - paste danh sách tên miền cần kiểm tra pagerank:

VD:
http://thuvienseo.net
www.thuvienseo.net
thuvienseo.net
...


Danh sách các website và pagerank đã được kiểm tra sẽ hiển thị ở dưới đây. Để kiểm cha alexa rank của domain bất kỳ chỉ cần click vào nút "check alexa rank ở cạnh domain đó.

Kiểm tra page rank hàng loạt